Instytucje ubezpieczeniowe wspomagają prawidłowe funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i czuwają nad prawami pośredników ubezpieczeniowych i ubezpieczonych.

Warto zapoznać się z zasadami funkcjonowania tych instytucji, ich obowiązkami i prawami oraz trybem pracy.

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej do zadań Rzecznika Ubezpieczonych zalicza:

 • reprezentowanie i ochronę konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń,
 • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń,
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie ubezpieczeń.

Rzecznik Ubezpieczonych, reprezentując i ochraniając konsumenckie interesy ubezpieczonych, może zwracać się do zakładów ubezpieczeń z żądaniem udzielenia wyjaśnień w sprawach indywidualnych na wniosek ubezpieczonego. Znacznie ważniejszy charakter mają jego działania dotyczące szerszego grona ubezpieczających się. Można do nich zaliczyć przewidziane przepisami prawa uprawnienia do zwracania się do zakładów ubezpieczeń z żądaniem wyjaśnień:

 • w sprawie postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń, które według Rzecznika nie są korzystne dla ubezpieczonych,
 • co do wewnętrznych regulacji organizacji i działania zakładu ubezpieczeń, które uznaje on za niekorzystne z punktu widzenia ubezpieczonych,
 • w kwestii nieprawidłowej obsługi ubezpieczonych świadczonej przez zakład ubezpieczeń lub jego przedstawicieli.

Rzecznikowi Ubezpieczonych przysługują również podobne uprawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. O dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Rzecznik informuje Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Do kompetencji Rzecznika należy także opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń.

Rzecznik Ubezpieczonych 
ul. Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
tel. 022 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax. 022 333-73-29
www.rzu.gov.pl


Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 19 września 2006 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz. U. nr 157, poz. 1119 rozpoczęła działalność Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Nowy organ nadzoru przejął zadania zniesionej przepisami tejże ustawy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zadaniem tej instytucji jest m.in. ochrona interesów ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia.

Komisja dba o interesy ubezpieczonych

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane podmioty.

Głównym zadaniem KNF w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia.

Do pozostałych działań KNF należą:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez Komisję Nadzoru finansowego obejmie także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisję Nadzoru Bankowego.
Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

Urząd Komisji
Przewodniczący Komisji
Adres Kancelarii Urzędu:
Plac Powstańców W-wy 1
00-950 Warszawa
tel.: 022 33 26 600
faks: 022 33 26 793
www.knf.gov.pl


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest kolejną przewidzianą prawem instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych.

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy,
 • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami. Dotyczy to roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50 % wierzytelności (nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR). Przy czym roszczeń tych nie należy kierować bezpośrednio do UFG, ale do dowolnego towarzystwa ubezpieczeń.

Środki na działanie UFG, w szczególności przeznaczone na zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania lub świadczenia, pochodzą z:

 • wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
 • dochodów z lokat środków UFG,
 • wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
 • wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Tel. 022 539 61 00
Fax 022 539 62 61 lub 539 62 62
www.ufg.pl


Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego przynależność towarzystw ubezpieczeniowych jest obowiązkowa.

PIU chroni i reprezentuje wspólne interesy swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej. Izba prowadzi działania na rzecz rynku ubezpieczeniowego, m.in.: aktywnie uczestniczy w pracach związanych z kodyfikacją prawa ubezpieczeniowego, współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zleca realizację oraz wydaje ekspertyzy i opinie.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Tel. 022 420 51 05 lub 06
Fax. 022 420 51 07
www.piu.org.pl


Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zrzesza zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a zakresem tego ubezpieczenia objęte są obszary poza granicami kraju. Zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniowej przynależność do Biura jest obowiązkowa./p>

Przedmiotem działalności Biura jest w szczególności:

 • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach,
 • zawieranie umów z zagranicznymi biurami narodowymi o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
 • organizowanie lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium RP przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe
 • określenie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 022 551 51 00
Fax. 022 551 51 99
www.pbuk.com.pl