KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZNIA
DANYCH OSOBOWYCH W DORATEX SP. Z O.O.

 1. Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Doratex sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej, przy ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa, (dalej: „Doratex” lub „Administrator”).Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iod@doratex.pl oraz na adres korespondencyjny Administratora.

 1. Przetwarzanie Danych

Administrator przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Cele i podstawy przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zapytania klientów dotyczące produktów oferowanych przez Doratex, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi klientowi w przypadku skierowania przez niego zapytania do Doratexu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Doratex, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Doratex, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a które są niezbędne do zawarcia umowy lub jej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w przypadku przetwarzania danych o zdrowiu (dane szczególnej kategorii) na podstawie art. 41 ust 1c ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie wskazanym w art. 41 ust 1b tejże ustawy, na podstawie powierzonego Doratex zakresu przetwarzania danych osobowych przez dany Zakład Ubezpieczeń;
 4. kontaktu z klientem w celu wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejny okres na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest wznowienie za jego pośrednictwem umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. przeprowadzania analiz produktów ubezpieczeniowych Zakładów Ubezpieczeń współpracujących z Doratex, celem przedstawienia Klientowi oferty ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom i potrzebom Klienta, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wykonaniu obowiązku prawnego
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust 1 i 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 7. wypełnienia obowiązków księgowo-podatkowych, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. wygaśnięcia umowy zawartej za pośrednictwem Doratex;
 2. przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 3. wycofania dobrowolnej zgody;
 4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także Zakładom Ubezpieczeń współpracujących z Administratorem.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, np. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym lub podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie wykonywania czynności agencyjnych.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych decyzje dotyczące m.in. składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie, czyli bez udziału człowieka, w oparciu o profilowanie tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, bez ich podania zawarcie umowy ubezpieczenia będzie niemożliwe. W zakresie danych w celach marketingowych ich podanie jest w pełni dobrowolne i pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wysokość składki.

 1. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Prawa te przysługują Ci w przypadkach i zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Ci prawo do zakwestionowania takiej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Twojej sprawy.

W związku z przetwarzaniem danych możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.