Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu,
 • parametrów technicznych pojazdu (pojemność silnika, dopuszczalna masa całkowita),
 • przeznaczenia pojazdu,
 • rodzaju i miejsca rejestracji,
 • strefy regionalnej,
 • wieku posiadacza pojazdu,
 • okresu posiadania prawa jazdy przez posiadacza pojazdu,
 • ważności badania technicznego pojazdu,
 • przebiegu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu według systemu zniżek i zwyżek składek (bonus-malus),
 • wysokości sumy gwarancyjnej,
 • okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
 • sposobu zapłaty składki,
 • liczby posiadaczy pojazdu,
 • ilość miejsc w pojeździe.

Składka może zostać rozłożona na dwie równe raty.

Wysokość skalkulowanej składki zostanie obniżona za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
 • zawarcie ubezpieczenia AC pojazdów lądowych w TU na dany pojazd,
 • zawarcie umów ubezpieczeń innych niż komunikacyjne w TU,
 • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w TU,
 • jednorazową opłaty składki,

W następujących przypadkach składka zostanie podwyższona za:

 • szkodowy przebieg ubezpieczenia,
 • okres posiadania prawa jazdy krócej niż np.1 rok lub nie posiadanie prawo jazdy właściwej kategorii,
 • ratalną opłatę składki,
 • nie ukończony 25 rok życia,
 • liczbę miejsc w pojeździe ,
 • współwłasność,
 • jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie ma ukończonego 25 roku życia (nie dotyczy małżeństw),
 • ubezpieczenia ryzyk dodatkowych (pojazdy używane do jazd wyścigowych, konkursowych, treningów, jako rekwizyty, pojazdów prototypowych, niedopuszczonych do ruchu lub używanych do jazd próbnych, bez ważnego badania technicznego, wynajmowanych zarobkowo, służących do nauki jazdy i zarobkowego przewozu osób).

Wyłączenia

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu zniszczeniu utracie mienia wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego,
 • wynikłe z przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu chyba, że spowodował je posiadacz innego pojazdu,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego.

Pamiętaj

Brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w chwili zatrzymania przez policję wiąże się z koniecznością odholowania pojazdu, na koszt kierującego, na parking i koniecznością opłaty mandatu karnego. Patrol policyjny ma także prawo zatrzymać Twój pojazd na płatnym parkingu do czasu wykupienia umowy ubezpieczenia.

Ponadto, osoba która nie spełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego obowiązana jest wnieść opłatę karną zgodnie z Art. 88. Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku udziału w kolizji lub wypadku drogowym pamiętaj również o wezwaniu policji na miejsce zdarzenia.