Agent, chcąc zapewnić najwyższy standard dystrybucji ubezpieczeń, poniżej przedstawia zbiór najważniejszych informacji, dotyczących prowadzonej działalności:

I. Agent działa jako Multiagent, czyli pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń na rzecz wielu Zakładów Ubezpieczeń, poniżej została przedstawiona lista Zakładów Ubezpieczeń. Z których ofertą mogą się Państwo zapoznać w agencji:

Aegon Magyarorszag Általanos Bisztosito S.A. Oddział w Polsce Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Wielkopolskie Towrzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. PZU S.A.
PZU Życie S.A.  Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń. S.A. Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Inter-Życie S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Warta S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

II. Działalność agencyjna wykonywana jest przez Agenta Ubezpieczeniowego pod firmą:

Doratex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa 

III. Agent jest wpisany do rejestru agentów pod numerem: 11208741/A.

IV. Rejestr agentów jest ogólnodostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/ . Po wejściu w podany link, zostanie wyświetlony formularz, w którym należy uzupełnić co najmniej 2 pola, aby móc zapoznać się z wpisem danego Agenta do rejestru.

V. Agentowi w związku z proponowaną umową ubezpieczeniową przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Dodatkowo Agent może uczestniczyć w konkursach premiowych, w których w przypadku spełnienia wymogów regulaminowych, Agent może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Agent, w związku z prowadzoną działalnością, ma również możliwość uczestnictwa
w programach doskonalenia i wsparcia warsztatu zawodowego, które to programy organizowane są przez i na koszt Zakładów Ubezpieczeń.

VI. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązania sporu.

  • W zakresie związanym z udzieloną ochroną, reklamacja może być złożona w każdym punkcie Zakładu Ubezpieczeń lub punkcie współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą przewidzianą w tym konkretnym Zakładzie Ubezpieczeń, zgodnie z procedurą przedstawioną w ogólnych warunkach ubezpieczenia do konkretnego produktu ubezpieczeniowego albo na stronie internetowej danego Zakładu Ubezpieczeń. Jeżeli reklamacja nie jest związana z udzieloną ochroną, czyli m.in. klient uważa, że został wprowadzony w błąd przez Agenta lub jego pracownika albo nie przekazano lub zatajono przed nim istotne informacje podczas zakupu ubezpieczenia, wtedy reklamacja powinna zostać złożona bezpośrednio u Agenta w następujący sposób:
   1. telefonicznie pod numerem: 18 337 01 23;
   2. mailowo na adres: biuro@doratex.pl;
   3. pisemnie na adres siedziby Agenta: ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa;
   4. bezpośrednio w siedzibie Agenta pod adresem wskazanym w pkt. c, powyżej lub w biurze Agenta: ul. Długosza 13/1, 33-300 Nowy Sącz.
  • Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w przeciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamację, podmiot zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji: wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  • Mogą Państwo złożyć do Rzecznika Finansowego skargę (wniosek o przeprowadzenie interwencji) na działalność podmiotu rozpatrującego reklamację, czyli Zakładu Ubezpieczeń lub Agenta.
  • Przysługuje Państwu również prawo do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem
   o polubowne załatwienie sporu pomiędzy Państwem a Zakładem Ubezpieczeń lub Agentem.

VII. Agent jednocześnie, chciałby poinformować, że nie posiada akcji ani udziałów w Zakładach Ubezpieczeń, które uprawniałyby go do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, że żaden Zakład Ubezpieczeń nie posiada udziałów Agenta Ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Agenta Ubezpieczeniowego.