Agent, chcąc zapewnić najwyższy standard dystrybucji ubezpieczeń, poniżej przedstawia zbiór najważniejszych informacji, dotyczących prowadzonej działalności:

I. Agent działa jako Multiagent, czyli pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń na rzecz wielu Zakładów Ubezpieczeń, poniżej została przedstawiona lista Zakładów Ubezpieczeń.Z których ofertą mogą się Państwo zapoznać w agencji:

 

– UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
– Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
– AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – BalciaInsurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
– Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna InsuranceGroup – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna InsuranceGroup
– D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
– Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
– Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna – PZU S.A.
– PZU Życie S.A. – Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
– Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń. S.A. – Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
– Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia S.A.
– TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
–  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. – Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.
– Wielkopolskie Towrzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. –  Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Inter-Życie S.A.
–  Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Warta S.A. – CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

 

II. Działalność agencyjna wykonywana jest przez Agenta Ubezpieczeniowego pod firmą:

Doratex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa

 

III. Agent jest wpisany do rejestru agentów pod numerem:11208741/A.

IV. Rejestr agentówjest ogólnodostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml. Po wejściu w podany link, zostanie wyświetlony formularz, w którym należy uzupełnić co najmniej 2 pola, aby móc zapoznać się z wpisem danego Agenta do rejestru.

V. Agentowi w związku z proponowaną umową ubezpieczeniową przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Dodatkowo Agent może uczestniczyć w konkursach premiowych, w których w przypadku spełnienia wymogów regulaminowych, Agent może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Agent, w związku z prowadzoną działalnością, ma również możliwość uczestnictwa
w programach doskonalenia i wsparcia warsztatu zawodowego, które to programy organizowane są przez i na koszt Zakładów Ubezpieczeń

VI. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązania sporu.

 • W zakresie związanym z udzieloną ochroną, reklamacja może być złożona w każdym punkcie Zakładu Ubezpieczeń lub punkcie współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą przewidzianą w tym konkretnym Zakładzie Ubezpieczeń, zgodnie z procedurą przedstawioną w ogólnych warunkach ubezpieczenia do konkretnego produktu ubezpieczeniowego albo na stronie internetowej danego Zakładu Ubezpieczeń. Jeżeli reklamacja nie jest związana z udzieloną ochroną, czyli m.in. klient uważa, że został wprowadzony w błąd przez Agenta lub jego pracownika albonie przekazano lub zatajono przed nim istotne informacje podczas zakupu ubezpieczenia,wtedy reklamacja powinna zostać złożona bezpośredniou Agenta w następujący sposób:
  1. telefonicznie pod numerem: 18 337 01 23;
  2. mailowo na adres: biuro@doratex.pl;
  3. pisemnie na adres siedziby Agenta: ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa;
  4. bezpośrednio w siedzibie Agenta pod adresem wskazanym w pkt. c, powyżej lub w biurze Agenta: ul. Długosza 13/1, 33-300 Nowy Sącz.
 • Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w przeciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji.W szczególnie skomplikowanych sytuacjach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamację, podmiot zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji: wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • Mogą Państwo złożyć do Rzecznika Finansowego skargę (wniosek o przeprowadzenie interwencji) na działalność podmiotu rozpatrującego reklamację, czyli Zakładu Ubezpieczeń lub Agenta.
 • Przysługuje Państwu również prawo do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem
  o polubowne załatwienie sporu pomiędzy Państwem a Zakładem Ubezpieczeń lub Agentem.

VII. Agent jednocześnie, chciałby poinformować, że nie posiada akcji ani udziałów w Zakładach Ubezpieczeń, które uprawniałyby go do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, że żaden Zakład Ubezpieczeń nie posiada udziałów Agenta Ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Agenta Ubezpieczeniowego.