Agent, chcąc zapewnić najwyższy standard dystrybucji ubezpieczeń, poniżej przedstawia zbiór najważniejszych informacji, dotyczących prowadzonej działalności:

 1. Agent działa jako Multiagent, czyli pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń na rzecz wielu Zakładów Ubezpieczeń, poniżej została przedstawiona lista Zakładów Ubezpieczeń. Z których ofertą mogą się Państwo zapoznać w agencji:

 • „BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • „TUZ” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Spółka Akcyjna
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter-Życie Polska Spółka Akcyjna
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 1. Działalność agencyjna wykonywana jest przez Agenta Ubezpieczeniowego pod firmą:

Superpolisa Doratex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa

 1. Agent jest wpisany do rejestru agentów pod numerem: 11208741/A.

 1. Rejestr agentów jest ogólnodostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/ . Po wejściu w podany link, zostanie wyświetlony formularz, w którym należy uzupełnić co najmniej 2 pola, aby móc zapoznać się z wpisem danego Agenta do rejestru.

 1. Agentowi w związku z proponowaną umową ubezpieczeniową przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Dodatkowo Agent może uczestniczyć w konkursach premiowych, w których w przypadku spełnienia wymogów regulaminowych, Agent może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Agent, w związku z prowadzoną działalnością, ma również możliwość uczestnictwa
  w programach doskonalenia i wsparcia warsztatu zawodowego, które to programy organizowane są przez i na koszt Zakładów Ubezpieczeń.

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązania sporu.

  1. W zakresie związanym z udzieloną ochroną, reklamacja może być złożona w każdym punkcie Zakładu Ubezpieczeń lub punkcie współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą przewidzianą w tym konkretnym Zakładzie Ubezpieczeń, zgodnie z procedurą przedstawioną w ogólnych warunkach ubezpieczenia do konkretnego produktu ubezpieczeniowego albo na stronie internetowej danego Zakładu Ubezpieczeń. Jeżeli reklamacja nie jest związana z udzieloną ochroną, czyli m.in. klient uważa, że został wprowadzony w błąd przez Agenta lub jego pracownika albo nie przekazano lub zatajono przed nim istotne informacje podczas zakupu ubezpieczenia, wtedy reklamacja powinna zostać złożona bezpośrednio u Agenta w następujący sposób:

   1. telefonicznie pod numerem: 18 337 01 23;

   2. mailowo na adres: biuro@doratex.pl;

   3. pisemnie na adres siedziby Agenta: ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa;

   4. bezpośrednio w siedzibie Agenta pod adresem wskazanym w pkt. c, powyżej.

  2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w przeciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamację, podmiot zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji: wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  3. Mogą Państwo złożyć do Rzecznika Finansowego skargę (wniosek o przeprowadzenie interwencji) na działalność podmiotu rozpatrującego reklamację, czyli Zakładu Ubezpieczeń lub Agenta.

  4. Przysługuje Państwu również prawo do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem
   o polubowne załatwienie sporu pomiędzy Państwem a Zakładem Ubezpieczeń lub Agentem.

 1. Agent jednocześnie, chciałby poinformować, że nie posiada akcji ani udziałów w Zakładach Ubezpieczeń, które uprawniałyby go do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, że żaden Zakład Ubezpieczeń nie posiada udziałów Agenta Ubezpieczeniowego uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Agenta Ubezpieczeniowego.