Regulamin Serwisu www.doratex.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania oraz zasady funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod adresem www.doratex.pl.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Doratex nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie internetowej pod adresem doratex.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, odtworzenie oraz utrwalenie.

2. Definicje

 1. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresemdoratex.pl.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowanazapomocąsiecitelekomunikacyjnejwrozumieniuustawyzdnia16lipca2004r.- Prawo telekomunikacyjne.
 4. Doratex – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Doratex sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (kod pocztowy: 34-600), przy ul. Jana Pawła II, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców   prowadzonym   przez   Sąd   Rejonowy   dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408141, posiadająca NIP: 7372201336, REGON: 122492046 będąca właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych.
 5. Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Doratex nieodpłatnie świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników usługi polegające na:
  • umożliwieniu przeglądania i odczytywania treści, plików (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, filmy, układy graficzne, grafiki) umieszczonych w ramach Serwisu;
  • Zawarciu umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług oferowanych przez Doratex poprzez opuszczenie Serwisu.

4. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 3. Strona skierowana jest do pełnoletnich Użytkowników.
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet). Doratex zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy użyciu następujących przeglądarek:
  • Firefox;
  • Opera;
  • Safari;
  • Chrome;
  • Edge;
  • Internet Explorer.

W przypadku korzystania z Internet Explorera możliwe są różnice w działaniu serwisu.

Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony. Polityka plików Cookies dostępna jest pod adresemhttps://www.doratex.pl/polityka-prywatnosci/.

5. Własność intelektualna

 1. ZawartośćSerwisuchronionajestprawemautorskim.Napodstawieustawyzdnia4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych w Serwisie (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Doratex lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujących na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 5.1. – 5.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: doratex@post.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację oraz opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 3. Doratex rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O wyniku rozparzenia reklamacji oraz powodach podjętej decyzji Doratex poinformuje wysyłając wiadomość na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany podczas przesyłania reklamacji. Jeżeli Doratex w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji nie udzieli odpowiedzi, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

7. Postanowienia końcowe

 1. Doratex dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, w szczególności sprzętu bądź oprogramowania leżących po stronie Użytkownika.
 2. Doratex nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązującenainnychstronachWWW,doktórychwSerwisieumieszczonesąodnośniki. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innej stronie WWW we własnym zakresie.
 3. Doratex nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikombądźosobomtrzecim,atakżeutraconekorzyściwynikającezjegodziałania,chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Doratex.
 4. Doratex zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w Serwisie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.